Terminal Realism: my interview for Gladys Radio, PROKSIME DE POEZIO, Milan, Italy 2019.

With radio journalist Ciro Bruno

I invite you to listen my interview for PROKSIME DE POEZIO, Gladys Radio, Milan 2019.

We talk about Terminal Realism:

https://youtu.be/taKtnRKrRic